Szarvas

 

körméret: 440 cm

 

körméret: 430 cm

 

körméret: 465 cm

 

körméret: 400 cm

 

körméret: 500 cm

 

   2009. július5.

körméret: 405 cm

 

vissza