Gézaháza

 

körméret: 545 cm

 

körméret: 475 cm

 

körméret: 470 cm

 

körméret: 460 cm

 

körméret: 455 cm

 

   2009. április 25.

körméret: 455 cm

 

vissza